ಸ್ಟೀಫನ್ ತ್ಸೈ

/ಸ್ಟೀಫನ್-ತ್ಸೈ/

ಸ್ಟೀಫನ್ ತ್ಸೈ

ದೂರವಾಣಿ: (626) 384-1220
ಇಮೇಲ್:stephen.tsai@aaalendings.com

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ:

ಅಡಮಾನ ಖಾತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು AAA ಸಾಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನ್-ಕ್ಯೂಎಂ ಸಾಲ

ಡಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ
WVOE ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ P&L
DSCR
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕವಿವರಣೆ
HELOC
ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ (CES)

QM ಸಾಲ

QM ಸಮುದಾಯ ಸಾಲ
ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪೂರ್ಣ ಡಾಕ್ ಜಂಬೋ

ನೇರ ಸಾಲದಾತ
24ಗಂಟೆಗಳ ತಿರುವು ಸಮಯ